Uslovi

Opšti uslovi korišćenja

download

Opšte uslove korišćenja možete pogledati i skinuti u PDF formatu klikom na dugme ispod.

Opšti uslovi korišćenja

Član 1.

Predmet Opštih uslova Korišćenja

Ovim Opštim uslovima utvrđuju se uslovi korišćenja Smart Net System Interneta, kojim Smart Net System iz Bele Crkve (u daljem tekstu Provajder) omogućava Korisniku da se putem konekcije priključi na server Provajdera čime se za Korisnika omogućava pristup Internetu.

Pod pojmom konekcije podrazumeva se veza između Korisnikovog računara i Smart Net System servera ostvarena korišćenjem neke od postojećih tehnologija razmene informacija u digitalnom obliku (Dial-up telefonska modemska veza, ADSL veza, bežična konekcija na frekvenciji 2.4 i 5 Ghz). Uspostavljanje veze se odvija obavljanjem obavezne autorizacije korisnika koji navodi korisničko ime i lozinku, koji su mu dodeljeni od strane Provajdera. Pod pojmom Servera podrazumeva se računar ili skup računara koji sadrže podatke dostupne Korisniku i/ili programe koji Korisniku obezbeđuju određene usluge i tranzit IP saobraćaja ka Internetu.

Pod internetom se podrazumeva globalna svetska računarska mreža.

Skup podataka i servisa koji su Korisniku na raspolaganju definisani su javnom ponudom i Cenovnikom usluga Provajdera, koji su javno dostupni na web sajtu (www.smartnetsystem.net).

Korisnik Smart Net System Interneta može biti fizičko i pravno lice.

Član 2.

Ugovorni (pretplatnički) odnos

Ugovorni odnos između Korisnika i Provajdera, čiji je predmet korišćenje usluga, nastaje saglasnošću Korisnika i Provajdera, koja se izražava na jedan od sledećih načina:

– zaključenjem Ugovora o korišćenju Smart Net System usluga između Korisnika i Smart Net Systema

– prihvatanjem uplate naknade za korišćenje usluga koju Korisnik vrši na osnovu aktuelne ponude, prema važećem Cenovniku i Opštim uslovima korišćenja usluga.

Ugovor se zaključuje u formi, na način i prema proceduri koju odredi Provajder usluga. Korisnik ovlašćuje Provajdera da izvrši proveru verodostojnosti podataka i dokumentacije dostavljene od strane Korisnika. Ukoliko Provajder u bilo kom trenutku dođe do podataka koji ukazuju na verovatnu prevaru, zloupotrebu usluga ili neurednost u izmirivanju obaveza prema Provajderu, Provajder ima pravo da zatraži izjašnjenje Korisnika, dostavljanje dodatne dokumentacije, da odbije zaključenje Ugovora, ili raskine postojeći Ugovor sa Korisnikom. Prilikom zasnivanja pretplatičnog odnosa specificira se vrsta usluge, odnosno paketa koji je predmet korišćenja, prema ponudi i Cenovniku Provajdera, važećim na dan osnivanja ugovornog odnosa.

Član 3.

Sastavni delovi Ugovora

Ugovor između Provajdera i Korisnika sačinjavaju zajedno Opšti uslovi korišćenja i Cenovnik. Ugovor se smatra zaključenim kad se Korisniku otvori na log na osnovu podataka koje je dao, i kada izvrši prvu uplatu servisa, čime prihvata Opšte uslove korišćenja i Cenovnik Provajdera.

Član 4.

Obaveze Provajdera

Provajder se obazevuje:

1.) da Korisniku obezbedi sve podatke, servise i pristup Internetu u paketu koji je Korisnik izabrao iz date ponude i platio, standardnog kvaliteta koji omogućava primenjena tehnologija pružanja usluge. Provajder ne odgovara za umanjenje kvaliteta usluge, prouzrokovano od strane trećeg lica, na koje objektino ne može da utiče;

2.) da izvrši sva neophodna konfigurisanja opreme koju obezbeđuje Provajder za realizaciju paketa servisa koji je Korisnik izabrao i platio. Konfigurisanje opreme Korisnika nije obaveza Provajdera;

3.) da obezbedi Korisniku ažuran uvid u podatke o stanju njegovog korisničkog naloga;

4.) da svojim ponašanjem ne vrši povrede prava na tajnost podataka Korisnika i prava na tajnost poruka koje Provajder Korisniku prosleđuje;

5.) da za vreme korišćenja usluge Korisniku obezbedi tehničku (telefonsku i putem e-maila) radi rešavanja eventualnih problema vezanih za korišćenje usluga, a sve to putem kontakata objavljenih na sajtu Provajdera;

6.) da izvrši sve tehničke operacije (otvaranje korisničkog naloga, administriranje eletronske pošte Korisnika, obezbeđivanje prostora na disku servera za Pretplatnikov mailbox i Web prezentaciju, itd.) koje su potrebne radi izvršenja njegove osnovne obaveze;

7.) da bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima nastalim na njegovom korisničkom nalogu;

8.) da obavesti Korisnika o Kodeksu ponašanja na Internetu koji se odnosi na dozvoljeno ponašanje Korisnika na Internetu, a čiju je primenu Provajder prihvatio. Obaveštenje se smatra datim u obliku saopštavanja relevantnih Internet adresa, i to: http://www.ripe.net, www.nic.rs, www.ratel.org.rs.

Provajder pristupa izvršenju svojih obaveza po ugovoru, pošto se ispune svi preduslovi za realizaciju servisa i od Korisnika primi uplatu cene aktiviranja servisa te mesečnu pretplatu za korišćenje istog, sve navedeno prema Cenovniku Provajdera.

Član 5.

Obaveze Korisnika

Korisnik je dužan:

1.) da Provajderu pre zasnivanja ugovornog odnosa dostavi kompletne i ispravne podatke, i to: ime, prezime, JMBG, adresu stanovanja, broj fiksnog i mobilnog telefona, e-mail adresu, identifikacione i kontakt podatke pravnog lica i podatke o njihovim zastupnicima, i da o nastavnku bilo kakve promene obavesti Provajdera,

2.) da u slučaju vršenja dodatnih instalacijskih usluga od strane Provajdera, po zahtevu Korisnika, bez odlaganja isplati protivvrednost izvršenih usluga, na osnovu izdate fakture/računa Provajdera;

3.) da redovno plaća naknadu za odabrani paket usluga prema važećem Cenovniku Provajdera;

4.) da bez odlaganja prijavi svaki problem u funkcionisanju usluge i korisničkog naloga, radi evidentiranja problema od strane Provajdera;

5.) da lozinku koju je sam izabrao čuva i ne prosleđuje trećim licima;

6.) da uslugu koristi za sopstvene potrebe i da ne prenosi pravo korišćenja na treća lica ni na koji način;

7.) da opremu dobijenu od Provajdera koristi isključivo za sopstvene potrebe, u skladu sa uputstvom za upotrebu i tehničkom specifikacijom proizvođača, i da je ne daje na korišćenje trećim licima;

8.) da prati obaveštenja na sajtu Provajdera;

9.) da uslugu koristi u skladu sa propisima, pravilima ponašanja i načinima korišćenja Interneta i usluga Provajdera, kako bi se obezbedila zaštita drugih korisnika usluga Provajdera.

Član 6.

Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder, a o čijem je prihvatanju od strane  provajdera, Korisnik obavešten.

Nedozvoljenim ponašanjem Korisnika smatra se radnja:

– Kojom se vrši krivično delo ili privredni prestup;

– kojom se vrši povreda odredaba autorskog prava i industrijske svojine;

– kojom se vrši delo nelojalne konkurencije;

– kojom se ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava;

– kojom se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;

Neka od ponašanja koja se prema Kodeksu smatraju nedozvoljenim su:

– distribucija nezatraženih propagandnih poruka putem e-maila (spamova);

– korišćenje servisa za neovlašćeni pristup ili za dobijanje kontrole na drugim sistemima na Internetu;

– „spam“-ovanje servera Provajdera putem slanja istovetnih nezatraženih poruka na veliki broj adresa na Internetu;

– ugrožavanje nesmetanog korišćenja servisa od strane drugih korisnika, ugrožavanje nesmetanog rada mreže Provajdera ili bilo koje druge mreže ili dela Interneta;

– slanje ili prosleđivanje dobrotvornih zahteva, peticija, lančanih pisama, kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, sem na mesta predviđena za takav vid oglašavanja;

– distribuciaj virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.

Član 7.

Isključiva odgovornost Korisnika za nedozvoljeno ponašanje

Korisnik prema Provajderu i prema trećim licima snosi isključivu moralnu, materijalnu, krivičnu odgovornost i sve ostale eventualne vidove odgovornosti usled nedozvoljenog ponašanja, sve prema pravilima krivičnog, prekršajnog, građanskog i upravnog prava.

Korisnik odgovara Provajderu za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

Član 8.

Prava Provajdera u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

Ukoliko po osnovanoj oceni zaključi da je ponašanje Korisnika na Internetu nezakonito, odnosno nedozvoljeno Provajder može da:

– bez obaveštenja raskine Ugovor bez otkaznog roka ili

– bez obaveštenja, do daljnjeg, suspenduje svoje obaveze prema Ugovoru, i odmah pismeno obavesti Korisnika o nedozvoljenom ponašanju sa upozorenjem da se ubuduće uzdrži od takvog ponašanje jer će u protivnom jednostrano raskinuti Ugovor bez otkaznog roga;

– obavesti Korisnika s zahtevom da se od nedozvoljenog ponašanja uzdrži. Ukoliko Korisnik ne postupi prema zahtevu u roku od 24 časa, Provajder ima pravo da svoje obaveze suspenduje do daljnjeg.

Provjader se obavezuje da će svakom slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika pristupiti sa maksimalnom pažnjom, izvršiti sve neophodne provere, i tek po uspostavljanju razumne sumnje o nedozvoljenom ponašanju Korisnika, preduzeti mere zaštite predviđene ovim članom.

Član 9.

Plaćanje usluge

Mesečna naknada za korišćenje Smart Net System Interneta plaća se shodno izabranom paketu i važećem Cenovniku koji je uvek dostupan na web stranici Provajdera (www.smartnetsystem.net) i smatra se sastavnim delom Opštih uslova korišćenja.

Usluga se plaća unapred prema važećem Cenovniku. Korisnik je dužan da se informiše kod poslovnice Provajdera o visini svoje mesečne pretplate.

Ukoliko Korisnik ne izmiri obaveze prema Provajderu, Provajder ima pravo da suspenduje ispunjenje svojih obaveza po ovim Opštim uslovima, sve dok ne primi novu uplatu od Korisnika.

Raskid Ugovora ne oslobađa Korisnika obaveze da Provajderu isplati dugujuću pretplatu za uslugu koja je predmet Ugovora.

Plaćanje se može izvršiti u gotovini, kreditnom karticom, na račun, putem Web Shopa, ili putem SMS-a (za određene usluge). Sve troškove plaćanja snosi Korisnik. Obračunski period se drugačije računa za različite vrste usluga Provajdera.

Aktuelni Cenovnik i ponuda, kao i sve aktuelne informacije o primenjenim tarifama i troškovima, kao i načinima plaćanja i dodatnim troškovima u vezi sa ponuđenim načinima plaćanja nalaze se na web portalu Provajdera.

Član 10.

Izmena Cenovnika

Provajder zaržava pravo izmene Cenovnika kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Korisnika po Opštim uslovima.

Član 11.

Iznajmljivanje opreme

Provajder Korisniku može dati na korišćenje opremu koja je potrebna za ostvarivanje veze sa Provajderom. Stranke će u ovakvom slučaju sastaviti i potpisati poseban revers na ovu opremu. Takva oprema ostaje vlasništvo Provajdera i Pretplatnik je dužan da mu je po isteku ugovora vrati. Obavezu održavanja opreme date Korisniku na korišćenje za vreme korišćenja usluge, preuzima Provajder, osim kada do kvara ili oštenjenja dođe krivicom Korisnika. U slučaju otuđenja, oštećenja, kvara ili gubitka opreme, kranjom nepažnjom Korisnika, ili usled udara groma, troškove popravke stare ili nabavke nove opreme snosi Korisnik.

Član 12.

Izmene uslova

Provajder zadržava pravo da bez prethodne najave izmeni pojedine uslove ili ih dopuni, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti Korisnika, najmanje 5 dana pre nego što nove odredbe stupe na snagu.

Korisnik ima pravo da po prijemu obaveštenja raskine pretplatnički ugovor sa Provajderom, ukoliko se ne slaže sa najavljenim izmenama, a o tome je dužan da obavesti Provajdera u roku od 5 dana. Ukoliko to ne učini u zadatom roku smatra se da je prihvatio nove/izmenjene uslove.

Član 13.

Ograničenje odgovornosti Provajdera

Korisnik ima isključivu odgovornost za zadovoljavanje sopstvenih komerijcalnih i drugih potreba korišćenjem usluge i za to koliko i na koji način koristi uslugu, kao i funkcionisanje opreme koju sam obezbedi.

Provajder ne snosi nikakvu odgovornost za vrednost koju upotreba usluge ima za Korisnikovo poslovanje niti za poslovne rezultate nastale korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja usluge.

Provajder ne snosi odgovornost za nemogućnost ili otežanost korišćenja usluge ili pojedinih servisa nastalih:

– zbog zagušenja, kašnjenja, grešaka u radu Internet mreže na koje objektivno ne može da utiče;

– zbog unapred najavljenih radova na održavanju sistema;

– usled nedostatka kapaciteta ili prestanka pružanja neke usluge javne telekomunikacione mreže Telekom Srbije koja je neophodna za uspostavljanje konekcije;

– zbog nepravilne instalacije, konfigurisanja i rada opreme Korisnika i nepridržavanja uputstvima koje je Korisnik dobio od Provajdera.

Provajder ne odgovara za pravilno funkcionisanje linija koje je iznajmio od Telekoma Srbije, ukoliko do problema u radu ovih linija dođe isključivo iz razloga na koje Provajder ne može da utiče (viša sila, isključiva odgovornost Telekoma srbije, i slično).

Provajder ne odgovara:

– za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanje prouzrokuje trećim licima;

– za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrši treće lice na štetu Korisnika;

– za sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta;

– za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede Korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu;

– za štetu prouzrokovanu sadržajima koji se nalaze ili su preuzeti sa Interneta.

Član 14.

Komunikacija između Korisnika i Provajdera

Sva obaveštenja Korisniku Provajder može uputiti pismeno, putem faksa, putem telefona, putem jela dodeljenog Korisniku od strane Provajdera, objavljivanjem na web sajtu Provajdera ili na drugi način koji Provajder oceni kao podesan. Korisnik je dužan da tako učinjena obaveštenja ažurno proverava.

Smatra se da je Korisnik primio obaveštenje danom objavljivanja istog na web sajtu, drugog dana nakon slanja pismenog obaveštenja korišćenjem poštanskih usluga, ili danom slanja obaveštenja putem faksa ili mejla.

Član 15.

Zabrana ustupanja ugovornih prava i obaveza pristupanja ugovoru

Ugovorači ne mogu svoja prava i dužnosti po Ugovoru prenositi na treća lica, niti treća lica mogu da pristupe Ugovoru.

Član 16.

Raskid Ugovora

Ugovorni odnos se može raskinuti u slučajevima i na način predviđen Članom 8. i Članom 9. Ovih Opštih uslova korišćenja.

Korisnik i Provajder imaju pravo jednostranog raskida pretplatničkog odnosa zaključenog na određeno vreme, bez obrazloženja, uz najavu najmanje 15 dana pre isteka perioda do kada je usluga plaćena i uz uslov vraćanja preuzete opreme, u ispravnom stanju, u originalnoj ambalaži i sa pratećom dokumentacijom, do dana stupanja raskida pretplatničkog odnosa na snagu.

U slučaju neplaćanja obaveza Provajder zadržava pravo isključenja pretplatnika i demontaže uređaja koji je vlasništvo Provajdera do isplate duga u celini.

Podnošenje zahteva za dodelu migracionog koda od strane Korisnika se smatra zahtevom za raskid pretplatničkog odnosa. Prestankom važenja pretplatničkog odnosa ne prestaju i obaveze koje su nastale, a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

Član 17.

Politika privatnosti

Smart Net System je posvećen zaštiti svih informacija koje skuplja i čuva o svojim korisnicima. Korisnici naših usluga prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Provajder sakuplja minimalnu količinu podataka o Vama, i to u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Provajder može sakupljati sve informacije koje nam šaljete u zavisnosti od tipa formulara koji popunjavate, uključujući ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i sve ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Provajder koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup u ovim podacima. Provajder ne razmenjuje ni jednu Vašu informaciju sa trećim licima, osima sa državnim organima, u skladu sa propisima. Provajder zadržava pravo korišćenja informacija u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštenja o razvoju poslovanja.

Provajder garantuje da striktno primenjuje standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljenje od svojih korisnika. Ipak, uvek se mogu dogoditi propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Provajdera. Odlukom da Provajderu obezbedi lične podatke, korisnik se slaže i razume činjenicu da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Provajder zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena je važeća od momenta objavljivanja na sajtu Provajdera. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Provajdera, nakom izmena Politike privatnosti, podrazumeva se da je istu i prihvatio kao važeću.

Član 18.

Objavljivanje Opštih uslova korišćenja

Opšti uslovi korišćenja usluga čine se javno dostupnim na web sajtu Provajdera (www.smartnetsystem.net)

Član 19.

Promena Opštih uslova korišćenja

Provajder zadržava pravo da bez prethodne najave promeni sve ili pojedine odredbe Opštih uslova korišćenja usluga Provajdera, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti Korisnika.

Član 20.

Prihvatanje Opštih uslova korišćenja

Sklapanjem Ugovora sa Provajderom, Korisnik potvrđuje da je saglasan sa odredbama Opštih uslova korišćenja usluga.

Član 21.

Trajanje Opštih uslova korišćenja

Primena Opštih uslova korišćenja počinje danom objavljivanja na sajtu Provajdera i traje do njihove izmene.

Član 22.

Nadležnost u slučaju spora

Provajder i Korisnik su saglasni da sporove rešavaju sporazumno, a za slučaj da ne postignu sporazum, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beloj Crkvi.

Close Menu